Карта сайта Контакты Главная страница  Русский    English
   О предприятии
   Каталог продукции
   Наши потребности
   Наши партнеры
   Контакты
   Повідомлення

ОАО "ШЗХР" - собрание акционеров


ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування та прийняті рішення на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів» 21 квітня 2011 року

 

Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів», які відбулися 21 квітня 2011 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання та затвердження голови і секретаря загальних зборів, лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р. та визначення основних напрямів діяльності АТ на 2011 рік.

3. Звіт Спостережної Ради за 2010 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 р.

5. Затвердження річних фінансових звітів, в тому числі балансу, АТ за 2010 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ по підсумках роботи за 2010р.

7. Зміна найменування та типу АТ.

8. Внесення змін до Статуту АТ  та затвердження Статуту АТ в новій редакції.

9. Затвердження внутрішніх Положень АТ в новій редакції.

10. Відкликання та обрання виконавчого органу АТ.

11. Відкликання Спостережної ради та обрання Наглядової ради АТ. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради АТ. Надання повноважень на підписання від імені товариства договору з членами Наглядової ради.

12. Відкликання та обрання Ревізійної комісії АТ.

 

1. По першому питанню порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборів, обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів):

Підсумки голосування:

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одноголосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

- обрати Головою зборів – Ковальова Дмитра Михайловича, а Секретарем зборів – Петрова Едуарда Володимировича,

- обрати лічильну комісію в складі трьох осіб:

Іллюшко Надія Григорівна – голова комісії,

Тюльпа Валентина Іванівна – член комісії

Рибалко Анна Олександрівна – секретар комісії

- затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

• часовий регламент зборів:

 •  
  • для доповіді з питання денного – до 15 хвилин;
  • Виступи з порядку денного – до 30 хвилин;
  • Запитання та відповіді на запитання – до 7 хвилин;
  • Довідки – до 3 хвилин
  • Інші виступи з приводу роботи зборів – до 1-ї хвилини
 • процедуру голосування:

- голосування щодо рішень з питань порядку денного проводити відкритим голосуванням, голосування щодо рішень з питань: обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

 

2. По другому питанню порядку денного (Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р. та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік):

Підсумки голосування.

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одноголосно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ШЗХР» за 2010р.; визнати основними напрямами діяльності Товариства на 2011 р. ті, що викладені в плані роботи АТ на 2011 р.

 

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Спостережної Ради про роботу за 2010р.):

Підсумки голосування.

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт Спостережної Ради про роботу за 2010 рік.

 

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт  та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік):

Підсумки голосування.

"за" – 1858441 голосів (або 100% від загальної кількості голосів акціонерів,присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010р.

 

5. По п’ятому питанню порядку денного (Затвердження річних фінансових звітів, в тому числі балансу, Товариства за 2010 рік):

Підсумки голосування.

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити річні фінансові звіти, в тому числі баланс, ВАТ «ШЗХР» за 2010 р.

 

6. По шостому питанню порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумках роботи за 2010р.):

Підсумки голосування.

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Загальні збори акціонерів вирішили: Балансовий збиток в розмірі 24053 тис. грн., за 2010р., покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

 

7. По сьомому  питанню порядку денного (Зміна найменування та типу АТ):

Підсумки голосування.

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Загальні збори акціонерів вирішили: змінити тип та найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство «Шосткинський завод хімічних реактивів»  (скорочено ВАТ «ШЗХР») на Публічне акціонерне товариство «Шосткинський завод хімічних реактивів» (скорочено ПАТ «ШЗХР»)

 

8. По восьмому питанню порядку денного (Внесення змін до Статуту АТ шляхом викладання його у новій редакції та затвердження Статуту АТ в новій редакції):

Підсумки голосування.

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Загальні збори акціонерів вирішили: затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів» у запропонованій новій редакції, доручити Голові правління АТ підписати та зареєструвати Статут Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів» відповідно з  вимогами чинного законодавства України.

 

9. По дев’ятому питанню порядку денного (Затвердження внутрішніх Положень АТ в новій редакції):

Підсумки голосування 

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити в запропонованій редакції Положення: «Про виконавчий орган ПАТ «ШЗХР», «Про Наглядову раду ПАТ «ШЗХР», «Про Ревізійну комісію ПАТ «ШЗХР», «Про загальні збори ПАТ «ШЗХР», «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією ПАТ «ШЗХР», «Про лічильну комісію ПАТ «ШЗХР», «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію ПАТ «ШЗХР».

 

10. По десятому питанню порядку денного (Відкликання та обрання виконавчого органу АТ):

Підсумки голосування 

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Загальні збори акціонерів вирішили:

Відкликати Правління АТ у складі:

Голови правління - Бугакова Сергія Івановича

членів Правління:   Кошеля Валерія Юрійовича,

 Кадрик Надію Іванівну,

 Макарова Олександра Володимировича, 

 Коваленко Наталію Анатоліївну

 

та Обрати Правління ПАТ «ШЗХР» у складі:

Голова правління -   Бугаков Сергій Іванович

члени Правління:      Кошель Валерій Юрійович,

Кадрик Надія Іванівна,

Макаров Олександр Володимирович,

Коваленко Наталія Анатоліївна,

на термін, визначений Статутом,

та доручити голові Наглядової ради Товариства укласти договір з Головою та членами правління.

 

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Відкликання Спостережної ради та обрання Наглядової ради АТ. Затвердження умов договорів з членами наглядової ради АТ. Надання повноважень на підписання від імені товариства договору з членами Наглядової ради):

По пропозиції Відкликати Спостережну раду АТ у складі:

1.Івченко Олександра Анатолійовича

2. Ляшенко Віктора Івановича

3. Ковальова Дмитра Михайловича

 

Підсумки голосування

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0  голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Загальні збори акціонерів вирішили:  Відкликати Спостережну раду АТ у складі:

1.Івченко Олександра Анатолійовича

2. Ляшенко Віктора Івановича

3. Ковальова Дмитра Михайловича

 

По пропозиції Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів» у складі:

1.Івченко Олександра Анатолійовича

2. Ляшенко Віктора Івановича

3. Ковальова Дмитра Михайловича

 

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Івченко О.А. - 1858441 голосів (або 33,3333 % % від загальної кількості голосуючих акцій);

2. Ляшенко В.І - 1858441 голосів (або 33,3333 % від загальної кількості голосуючих акцій);

3. Ковальов Д.М - 1858441 голосів (або 33,3333 % від загальної кількості голосуючих акцій);

Загальні збори акціонерів вирішили: Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів» у складі: 

1.Івченко Олександра Анатолійовича

2. Ляшенко Віктора Івановича

3. Ковальова Дмитра Михайловича

 

По пропозиції: Затвердити запропоновані умови договорів з членами наглядової ради АТ, доручити Голові правління підписати відповідні договори.

Підсумки голосування

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

 

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити запропоновані умови договорів з членами наглядової ради АТ, доручити Голові правління підписати відповідні договори.

 

12. По дванадцятому питанню порядку денного (відкликання та обрання Ревізійної комісії АТ):

По пропозиції Відкликати Ревізійну комісію АТ у складі:

1.Найденкова Галина Остапівна,

2.Почема Галина Миколаївна,

3.Прохоренко Віктор Борисович,

 

Підсумки голосування

"за" – 1858441 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах) 

"утримались"0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Загальні збори акціонерів вирішили: Відкликати Ревізійну комісію АТ у складі:

1.Найденкова Галина Остапівна,

2.Почема Галина Миколаївна,

3.Прохоренко Віктор Борисович,

 

По пропозиції Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ШЗХР» у складі:

1.Найденкова Галина Остапівна,

2.Почема Галина Миколаївна,

3.Прохоренко Віктор Борисович,

на строк передбачений статутом

 

Підсумки кумулятивного голосування:

1.Найденкова Г.О. - 1858441 голосів (або 33,3333 % % від загальної кількості голосуючих акцій);

2.Почема Г.М - 1858441 голосів (або 33,3333 % від загальної кількості голосуючих акцій);

3.Прохоренко В.Б. - 1858441 голосів (або 33,3333 % від загальної кількості голосуючих акцій);

Загальні збори акціонерів вирішили: обрати Ревізійну комісію ПАТ «ШЗХР» у складі:

1.Найденкова Галина Остапівна,

2.Почема Галина Миколаївна,

3.Прохоренко Віктор Борисович,

на строк передбачений статутом.

 

 

Голова Зборів                   _______________________ Ковальов Д.М.

 

Секретар  Зборів              _______________________ Петров Е.В.

 

Голова правління             _______________________ Бугаков С.І.


© ПАО"ШЗХР" 2006-2013г.
Коммерческий отдел:  
(05449) 2-30-12   
(05449) 7-21-79