Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Бугаков Сергiй Iванович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05761264

4. Місцезнаходження

Сумська , Шосткинський, 41100, м. Шостка, вул. Щербакова, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

05449-2-14-80 05449-2-04-12

6. Електронна поштова адреса

yurist@shzhr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 "Бюлетень.Цiннi папери України" 79

 

29.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.shzhr.com.ua/

в мережі Інтернет

28.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Товариство не належить до жодних об'єднань, тому iнформацiя вiдсутня. Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.Товариство у звiтньому роцi не брало участi у створеннi юридичних осiб, тому iнформацiя вiдсутня. Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiї немає. Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались,тому iнформацiя вiдсутня. Сертифiкати цiнних паперiв не видавались. Борговi цiннi папери не випускались, тому гарантiй з боку третiх осiб не було. Iпотечних цiнних паперiв немає. Прострочених строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенодо складу iпотечного покриття немає, тому iнформацiя вiдсутня. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, тому даних про неї за положеннями нацiональних стандартiв облiку немає. Цiльовi облiгацiї пiд нерухоме майно в якостi забезпечення не випускались. Похiдних цiнних паперiв немає.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 114917

3. Дата проведення державної реєстрації

10.11.1994

4. Територія (область)

Сумська

5. Статутний капітал (грн)

744000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

297

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.14 Виробництво iнших основних органiчних хiмiчних речовин

20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин

20.12 Виробництво барвникiв та пiгментiв

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "УКРГАЗБАНК"

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

26000206021

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК"

5) МФО банку

300249

6) поточний рахунок

26004031582002

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами (збирання,перевезення, зберiгання, утилiзацiя,захоронення)

АГ 399854

20.10.2011

Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв

28.12.2013

Опис

Товариство знаходиться в процесi продовження дiї лiцензiї, вiдповiдно до дiючого законодавства

 

Виробництво, придбання, зберiгання, перевезення, ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв ( списку 1 табл. 4 та списку 2 табл.4)

АВ 586687

22.09.2011

Державний комiтет України з питань контролю за наркотиками

27.05.2015

Опис

Товариство планує пiсля закiнчення строку дiї лiцензiї продовжити її дiю, вiдповiдно до дiючого законодавства

 

Видобування питних пiдземних вод для господарсько-питного водопостачання та виробничих потреб

5684

11.12.2012

Державна служба геологiї та надр України

11.12.2032

Опис

Товариство планує пiсля закiнчення строку дiї спецiального дозволу продовжити його дiю, вiдповiдно до дiючого законодавства

 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки

387.12.59-24.14.0

04.12.2012

Територiальне управлiння Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Сумськi

04.12.2017

Опис

Товариство планує пiсля закiнчення строку дiї дозволу продовжити його дiю, вiдповiдно до дiючого законодавства.

 

На експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенної небезпеки

388.12.59-24.14.0

04.12.2012

Територiальне управлiння Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Сумськi

04.12.2017

Опис

Товариство планує пiсля закiнчення строку дiї дозволу продовжити його дiю, вiдповiдно до дiючого законодавства.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВ "Квiт-Плюс"

14179824

18008Україна Черкаси Смiлянська, 79

0.3424

Фiрма "Люмо"

14215951

18036Україна Черкаси Благовiсна, 269/105

0.3486

ТОВ Спiльне українсько-американське пiдприємство з iноземними iнвестицiями "СОБI"

16476986

01000Україна Київ Половецька, 2/24

2.0132

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

17541 фiзичних осiб

97.2958

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бугаков Сергiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 491985 13.07.1998 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ШЗХР", голова правлiння, м.Шостка, Щербакова, 1

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 безстроково/до переобрання

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати не отримував. Повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Права та обов'язки членiв виконавчого органу акцiонерного товариства визначаються Законом, статутом товариства та положенням про виконавчий орган товариства, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом виконавчого органу.
Голова Правлiння здiйснює керiвництво Товариством i надiлений наступними повноваженнями та має право: без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних органах (пiдприємствах, установах i органiзацiях), вчиняти правочини вiд iменi Товариства, та iн.;керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правлiння Товариства; проводити переговори та без довiреностi укладати (пiдписувати) будь-якi правочини (угоди, договори та iнше) вiд iменi Товариства, здiйснювати iншi юридичнi акти; представляти Товариства, в трудових вiдносинах, приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення; направляти працiвникiв Товариства у вiдрядження, включаючи закордоннi; Розпоряджатися коштами та майном Товариств в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства; органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, представляти щорiчний фiнансовий звiт на затвердження загальним зборам; Вiдкривати та розпоряджатися поточним, валютним та iншими рахунками в будь-якому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй Товариства; Видавати вiд iменi Товариства доручення та довiреностi; Керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; Органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння Товариства; видавати накази та розпорядження та iншi локальнi нормативнi документи щодо дiяльностi Товариства, якi є обов?язковими для працiвникiв Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до статуту товариства вiдносять до

 компетенцiй загальних зборiв та наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошель Валерiй Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 529817 08.09.1998 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Середньо-спецiальна

6) стаж керівної роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ШЗХР", головний iнженер, м.Шостка, вул. Щербакова, 1

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 безстроково/до переобрання

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати, не отримував. повноваження та обов'язки: надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi або за його дорученням виконує всi його функцiї; органiзовує виробничо-господарську i соцiальну дiяльнiсть Товариства, та має право: без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у всiх вiтчизняних та iноземних органах (пiдприємствах, установах i органiзацiях), вчиняти правочини вiд iменi Товариства, та iн.; розпоряджатися майном товариства згiдно з чинним законодавством та Статутом Товариства; без доручення укладати та пiдписувати господарськi та iншi договори (контракти); розпоряджатися коштами та майном Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством; приймати та звiльняти працiвникiв товариства, накладати на них стягнення вiдповiдно до законодавства та застосовувати до них заходи заохочення; у межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв i працiвникiв товариства;

вирiшувати iншi питання пов*язанi з дiяльнiстю Товариства.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння, Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваленко Наталiя Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 249216 22.01.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ШЗХР", Головний бухгалтер, м.Шостка, вул. Щербакова, 1

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.01.2000 безстроково/до переобрання

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати головного бухгалтера, не отримувала. Повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства; Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства; Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим необхiднi матерiали; Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння; здiйснює iншi необхiднi дiї для забезпечення нормальної роботи Товариства; Виконання функцiй та посадових обов'язкiв Головного бухгалтера Товариства. Вiдповiдає за достовiрнiсть, вiдповiднiсть нормативним вимогам бухгалтерського та податкового облiку та звiтностi, своєчасну пiдготовку та подання звiтностi до державних органiв.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Макаров Олександр Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 404092 11.12.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ШЗХР", комерцiйний директор, м.Шостка, вул.Щербакова, 1,

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 безстроково/до переобрання

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати, не отримував. повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства; Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв?язку з цим необхiднi матерiали; Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння; здiйснюю iншi необхiднi дiї для забезпечення нормальної роботи Товариства.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кадрик Надiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 559097 18.11.1998 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ШЗХР", головний технолог. м.Шостка, вул.Щербакова, 1

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 безстроково/ до переобрання

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати, не отримувала. Повноваження та обов'язки: у складi правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. У складi Правлiння Товариства: Здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства; Попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв*язку з цим необхiднi матерiали; Приймає рiшення з iнших питань поточної дiяльностi Товариства, якi виносяться на розгляд Головою Правлiння; здiйснює iншi необхiднi дiї для забезпечення нормальної роботи Товариства.ПАТ "ШЗХР", головний технолог. м.Шостка, вул.Щербакова, 1

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iвченко Олександр Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МВ 327461 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", голова правлiння, м.Шостка, вул.Шевченка, 53

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 п'ять рокiв

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Повноваження та обов'язки: Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. У складi наглядової ради вирiшує питання, передбаченi законодавством, статутом Товариства, а також переданих на

 вирiшення наглядової ради загальними зборами.

ПАТ "Шосткинський хлiбокомбiнат", голова правлiння, м.Шостка, вул.Шевченка, 53

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ляшенко Вiктор Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фармхiм", генеральний директор, м.Шостка, вул.Щербакова, 1

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 п'ять рокiв

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Повноваження та обов'язки: У складi наглядової ради вирiшує питання, передбаченi законодавством, статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
ТОВ "Фармхiм", генеральний директор, м.Шостка, вул.Щербакова, 1

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальов Дмитро Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 258953 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Фiрма "АДВ", директор, м.Шостка, вул. Щербакова, 1

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 п'ять рокiв

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Повноваження та обов'язки: У складi наглядової ради вирiшує питання, передбаченi законодавством, статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами.
ПрАТ "Фiрма "АДВ", директор, м.Шостка, вул. Щербакова, 1.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiЇ

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Найденкова Галина Остапiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 057549 19.03.1996 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ШЗХР", заступник головного iнженера-начальник технiчного вiддiлу, м.Шостка, вул.Щербакова, 1

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 п'ять рокiв

9) Опис

Винагороду , в тому числi в натуральнiй формi,крiм заробiтньої плати не отримувала. Повноваження та обов'язки: У складi Ревiзiйної комiсiї має право: Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи; Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства, Правлiння.; Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки: проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених при перевiрках недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прохоренко Вiктор Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 057498 20.03.1996 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ШЗХР", заступник директора з загальних питань, м.Шостка, вул.Щербакова, 1

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 п'ять рокiв

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм заробiтньої плати не отримував. Повноваження та обов'язки: У складi Ревiзiйної комiсiї має право: Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи; Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства, Правлiння.; Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки: проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених при перевiрках недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйноїї комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Почема Галина Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА 332690 02.10.1997 Шосткинським МВУМВС України в Сумськiй областi

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ШЗХР", начальник вiддiлу працi, м.Шостка, вул.Щербакова, 1

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 п'ять рокiв

9) Опис

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi,крiм заробiтньої плати не отримувала. Повноваження та обов'язки: У складi Ревiзiйної комiсiї має право: Отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи; Вимагати скликання засiдань Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявленi порушення у фiнансово-господарськiй дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; Вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; Iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради Товариства, Правлiння.; Оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; У разi необхiдностi, за погодженням наглядової ради, залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Обов'язки: проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; доповiдати загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; здiйснювати контроль за усуненням виявлених при перевiрках недолiкiв i порушень; вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Бугаков Сергiй Iванович

МА 491985 13.07.1998 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

22.10.2000

462464

15.5397

462464

0

0

0

Головний бухгалтер

Коваленко Наталiя Анатолiївна

МА 249216 22.01.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Кошель Валерiй Юрiйович

МА 529817 08.09.1998 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

22.05.1997

5

0.0002

5

0

0

0

Член правлiння

Кадрик Надiя Iванiвна

МА 559097 18.11.1998 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

22.05.1997

14

0.00047

14

0

0

0

Член правлiння

Макаров Олександр Володимирович

МА 404092 11.12.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Iвченко Олександр Анатолiйович

МВ 327461 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi

22.10.2000

462464

15.5398

462464

0

0

0

Член наглядової ради

Ляшенко Вiктор Iванович

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

22.10.2000

462464

15.5397

462464

0

0

0

Голова наглядової ради

Ковальов Дмитро Михайлович

МА 258953 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

22.10.2000

462463

15.5398

462463

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Найденкова Галина Остапiвна

МА 057549 19.03.1996 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

22.05.1997

23

0.0008

23

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсї

Прохоренко Вiктор Борисович

МА 057498 20.03.1996 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

22.10.2000

21

0.0007

21

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсї

Почема Галина Миколаївна

МА 332690 02.10.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

22.10.2000

7

0.0002

7

0

0

0

Усього

1849925

62.1614

1849925

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Бугаков Сергiй Iванович

МА 491985 13.07.1998 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

22.10.2000

462464

15.5397

462464

0

0

0

Ковальов Дмитро Михайлович

МА 258953 18.02.1997 Шосткинським МВ УМВС України в Сумськiй областi

22.10.2000

462463

15.5398

462463

0

0

0

Ляшенко Вiктор Iванович

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних

22.10.2000

462464

15.5397

462464

0

0

0

Вашуркiн Михайло Юрiйович

ЧР 04730 06.03.2003 ВГПiС м. Черкаси

25.02.2013

629508

21.1528

629508

0

0

0

Iвченко Олександр Анатолiйович

МВ 327461 01.08.2006 Шосткинським МРВ УМВС України в Сумськiй областi

22.10.2000

462464

15.5398

462464

0

0

0

Усього

2479363

83.3118

2479363

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

03.04.2013

Кворум зборів**

62.4

Опис

Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.; 2.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2012 рiк.; 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк.; 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.; 5.Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.; 6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2012 рiк.; 7.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.
Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.
Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

26.03.2014

Кворум зборів**

62.3

Опис

Порядок денний: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.; 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння за 2013 рiк.; 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.; 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.; 5. Затвердження рiчних звiтiв Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.; 6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по пiдсумкам роботи за 2013 рiк.; 7. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв".; 8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.; 9. Обрання членiв Наглядової ради.; 10. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.; 11. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення.
Всi питання порядку денного розглянуто. Рiшення по всiх питаннях порядку денного прийнято.
Порядок денний визначений наглядовою радою. Пропозицiй щодо змiни/доповнення порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сумський фондовий центр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37052871

Місцезнаходження

40011 Україна Сумська Ковпакiвський р-н Суми Супруна,26

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ533984

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2010

Міжміський код та телефон

0542797297

Факс

0542797297

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв

Опис

вiдкриття рахункiв у цiнних паперiв договiр № 24 вiд 08.10.10р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Альфа-Аудит"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

31312205

Місцезнаходження

40009 Україна Сумська д/в м. Суми вул. Расковой,34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2522

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

0542 793747

Факс

0542 611743

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

проведення аудиту фiнансової звiтностi договiр № 05-01/14 вiд 09.01.14р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

40009 Україна Київська д/в м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01, №581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

044 2796540

Факс

044 2791322

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку- депозитарну дiяльнiсть, а саме депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

обслуговування емiссiї цiнних паперiв договiр № 7282/п вiд 01.08.2013р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна Київська д/в м.Київ Тропiнiна, 7 Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

0445854240

Факс

0445854240

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку- депозитарну дiяльнiсть, а саме депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

обслуговування емiссiї цiнних паперiв договiр № Е2196/10 вiд 01.10.10.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601 Україна Київська д/в м. Київ вул. Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД № 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

044 277 50 00

Факс

044 277 50 01

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 25.10.2011р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма"СЕРЕДА, КIСIЛЬ ТА ПАРТНЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34328307

Місцезнаходження

40011 Україна Сумська д/в м. Суми пр. Тараса Шевченко, б. 12 к. 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

3806

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.05.2006

Міжміський код та телефон

0542 679767

Факс

0542 679767

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

проведення аудиту фiнансової звiтностi Договiр № 301 вiд 01.02.2013 р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.09.2010

732/1/10

ДКЦПФР

4000158414

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

2976000

744000

100

Опис

Намiру щодо торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках товариство не має. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було. Всi акцiї попереднiх випускiв розмiщенi й оплаченi повнiстю. Включено до Бiржового Списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 31.10.2011 р.

 


XI. Опис бізнесу

За перiод таких подiй не вiдбувалось.

Органiзацiйна структура пiдприємства включає:
Цех № 01 - виробництво органiчних та неорганiчних хiмiкатiв;
Цех № 03 - енергомеханiчний цех; виробничо-санiтарна лабораторiя;
Заводоуправлiння;
Цех № 05 - склади;
Цех № 02 - центрально-заводська лабораторiя;
Цех № 04 - автотранспортний;
Цех харчування (їдальня).

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 297 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 8 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 7 осiб. Фонд оплати працi становить 6712.2 тис. грн, порiвняно з минулим роком збiльшився на 10,9 %.Кадрова програма емiтента постiйно спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств

Договори спiльної дiяльностi не укладались.

Таких пропозицiй за звiтний перiод не надходило.

Облiкова полiтика спрямована на складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства України та МСФЗ. При складаннi звiтностi використовується метод нарахування, тобто результати операцiй та iнших подiй визнаються при їх настаннi i враховуються в звiтному перiодi, в якому вони вiдбулися.
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю (первiсною вартiстю) за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Собiвартiсть ОЗ складається з фактичних витрат на їх придбання, доставку, встановлення, монтаж, перемiщення та iн. Застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв в залежностi вiд строку корисного використання.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за справедливою вартiстю (цiною котирування) з вiдображенням переоцiнки (прибутку або збитку).
Фiнансовi активи (фiнансовi зобов'язання) визначаються за справедливою вартiстю (цiною операцiї) плюс (мiнус) витрати на проведення операцiї.
Оцiнка виробничих запасiв здiйснюється за меншою з таких величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї.
Власний капiтал представляють простi акцiї.
До складу доходiв входить: доходи вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв; доходи вiд реалiзацiї робiт (надання послуг);фiнансовi доходи; iншi доходи. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих коштiв. Витрати складаються з собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв та послуг); витрат, якi не включаються до собiвартостi запасiв i визнаються як витрати в перiод виникнення; фiнансових витрат та iнших витрат.

Головнi види дiяльностi товариства: - виробництво промислової продукцiї: органiчнi та неорганiчнi хiмiчнi реактиви, складнi мiкробiологiчнi барвники, iндикатори для аналiтичних лабораторiй, продукцiя виробничо-технiчного призначення, реактиви для науково-дослiдних iнститутiв, зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть. Основнi види продукцiї за рахунок продажу яких отримано 10 i бiльше вiдсоткiв доходу: люмiнори (19,9%), триметiлiндоли (26,3%), спiробiсiндан (9,85). Середньореалiзацiйнi цiни за один кiлограм склали: люмiнори - 3678,6 грн., 2,3,3-триметiл-4,5-бензоiндоленiн - 7800,00 грн., 6-бром-ТМБI - 4715,6грн., спiробiсiндан - 243,1 грн. За 2013 р. вiдвантажено на експорт продукцiї на суму 16800,3 тис. грн.. Експортували продукцiю в Росiю, Бiлорусь та країни далекого зарубiжжя. Було укладено ряд експортних контрактiв з фiрмами та пiдприємствами Нiмеччини, Росiйської Федерацiї та iнших країн СНД. До Нiметчини експортовано бiльше 50% експортної продукцiї. Основнi види експортної продукцiї: пiкрамiнрот, 6-бром ТМБI, 1-Нiтрозо-2 нафтол, спiробiсiндан, гiдроксiбутансульфокислота, П-хiнондiоксим, барвники, люминори, 2,3,3-триметил-4,5-бензоiндоленин та iн. хiмiчнi реактиви. Придбано сировини по iмпорту 59,2 % вiд загального обсягу сировини. Основнi постачальники - пiдприємства i фiрми Китаю.

ПАТ "ШЗХР" вiдчужено (продано) наступнi активи, згiдно договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна:
-вiд 13 жовтня 2009 року нежитлову будiвлю-будiвлю цеху старої ректифiкацiї , площею 1311,8 кв.м. за договiрною цiною - 171 045,32 грн., з ПДВ.
- вiд 2 грудня 2010 року примiщення цеха амiнокислот 2063,6 кв.м. за договiрною цiною 289514,89 грн.з ПДВ.
В груднi 2012 року продано нежитлову будiвлю-станцiю фiльтрацiї за договiрною цiною 120 000 грн. 00 коп з ПДВ.
ПАТ"ШЗХР" придбано (куплено) наступнi активи:
В лютому 2009 року - насоси за цiною - 8 100 грн. без ПДВ;
В вереснi 2009 року - пiч "Снол" за цiною 8 320 грн. , з ПДВ;
В груднi 2010 року - бетономешалку за цiною 2300 грн. без ПДВ;
В груднi 2010 року - компрессор в компл. 22500 грн. без ПДВ.
В груднi 2013 року - компресор ресивер за цiною 9075,42 грн без ПДВ;
В серпнi 2013 року - насос Ф 100/100 за цiною 15425,83 грн без ПДВ;
В серпнi 2013 року - перетворювач за цiною 11175 грн без ПДВ;
В лютому 2013 року - двигун в комплектi за цiною 7000 грн. без ПДВ;

 

Дата - 17.04.2013;
Сторони - ПАТ "ШЗХР", акцiонер - Бугаков Сергiй Iванович;
Змiст - Договiр оренди траспортного засобу;
Сума - 1500 грн. 00 коп. за мiсяць;
Пiдстава - Протокол Наглядової ради №1/04/13 вiд 16.04.2013р.;
Методика цiноутворення - витратна.

 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 61799 тис.грн.., ступiнь їх використання, зносу 71,7 %, сума нарахованого зносу 44327 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв третьої групи на кiнець звiтного року складає 54611 тис. грн., машин та обладнання - 6088 тис.грн., транспортних засобiв-468тис.грн., iншi ОЗ, iнструменти, прилади, iнвентар - 632 тис.грн. Ступiнь зносу на кiнець звiтного року складає, вiдповiдно 70,2%, 82,4 %, 97,6% та 82,8 %. Сума нарахованого зносу, вiдповiдно по групах 38333 тис. грн., 5014 тис. грн., 457 тис. грн., та 523 тис. грн.. Протягом року надiйшло ОЗ на загальну суму 473 тис.грн., вибуло 747 тис.грн. Обмеження щодо використання основних засобiв - застава пiд банкiвськi кредити в загальнiй сумi 2249 тис.грн.

 

Головними причинами збитковостi є:
- високi цiни на сировину;
- пiдвищення цiн на енергоресурси;
- розрив ранiше складених еконмiчних зв'язкiв мiж пiдприємствами;
- висока конкуренцiя;
- застарiле обладнання та високий знос;
- недосконале законодавство;
- високi нарахування на фонд оплати працi.

 

У 2013 роцi до ПАТ "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв" було застосованi штрафнi санкцiї у сумi 310 267,37 грн., в тому числi: УПФУ в м. Шостцi та Шосткинському районi за порушення норм пенсiйного законодавства 309 039 грн. 36 коп.; за порушення законодавства в галузi соцiального страхування у сумi 94 грн. 28 коп.; за порушення законодавства з охорони навколишнього середовища у сумi 41 грн. 77 коп.

Для фiнансування поточної дiяльностi товариство використовує кошти, одержанi вiд реалiзацiї продукцiї та короткостроковi кредити.

Вартiсть укладених, але ще не виконаних угод становить 10 млн. грн.

В цiлях зниження збиткiв планується:
Розширення асортименту продукцiї за рахунок вiдновлення виробництва та освоєння нових технологiй;
Проектування та монтаж технологiчних установок багатоцiльового використання для можливостi виробництва продукцiї на замовлення споживачiв.
Передача в оренду комерцiйним структурам мiста незадiяних площ та обладнання

 

Дослiдження та розробки в звiтному перiодi не проводились.

 

30.06.2013 р. ухвалою Сумського окружного адмiнiстративного суду вiдкрито провадження у справi № 818/6744/13 -а за позовом управлiння Пенсiйного фонду України в м. Шостцi та Шосткинському районi до ПАТ "ШЗХР" про стягнення боргу з вiдшкодування пiльгових пенсiй. 03.09.2013 р. постановою Сумського окружного адмiнiстративного суду позовнi вимоги УПФУ в м. Шостцi та Шосткинському районi задоволено у повному обсязi, стягнуто з публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв" борг з вiдшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй, призначених на пiльгових умовах за червень 2013 року в сумi 214 359,10 грн.
24.04.2013 р. ухвалою Сумського окружного адмiнiстративного суду вiдкрито провадження у справi № 818/3428/13 -а за позовом управлiння Пенсiйного фонду України в м. Шостцi та Шосткинському районi до ПАТ "ШЗХР" про стягнення боргу з вiдшкодування пiльгових пенсiй. 21.05.2013р. постановою Сумського окружного адмiнiстративного суду позовнi вимоги УПФУ в м. Шостцi та Шосткинському районi задоволено у повному обсязi, стягнуто з публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв" борг з вiдшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй, призначених на пiльгових умовах за березень 2013 року в сумi 210 602,60 грн.
29.05.2013 р. ухвалою Сумського окружного адмiнiстративного суду вiдкрито провадження у справi № 818/4196/13 -а за позовом управлiння Пенсiйного фонду України в м. Шостцi та Шосткинському районi до ПАТ "ШЗХР" про стягнення боргу з вiдшкодування пiльгових пенсiй. 12.06.2013р. постановою Сумського окружного адмiнiстративного суду позовнi вимоги УПФУ в м. Шостцi та Шосткинському районi задоволено у повному обсязi, стягнуто з публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв" борг з вiдшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй, призначених на пiльгових умовах за квiтень 2013 року в сумi 213 619,85 грн.
13.11.2013 р. ухвалою Сумського окружного адмiнiстративного суду вiдкрито провадження у справi № 818/8606/13 -а за позовом управлiння Пенсiйного фонду України в м. Шостцi та Шосткинському районi до ПАТ "ШЗХР" про стягнення боргу з вiдшкодування пiльгових пенсiй. 03.12.2013р. постановою Сумського окружного адмiнiстративного суду позовнi вимоги УПФУ в м. Шостцi та Шосткинському районi задоволено у повному обсязi, стягнуто з публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв" борг з вiдшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсiй, призначених на пiльгових умовах за жовтень 2013 року в сумi 44 481,62 грн.
21.11.2013 р. постановою Сумського окружного адмiнiстративного суду позовнi вимоги УПФУ в м. Шостцi та Шосткинському районi задоволено у повному обсязi, стягнуто з публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв"заборгованiсть з вiдшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй за списком № 1 за вересень 2013 року у розмiрi 228 649,71 грн.
08.08.2013р. ухвалою Сумського окружного адмiнiстративного суду вiдкрито провадження в адмiнiстративнiй справi №818/6970/13-а за позовом Управлiння Пенсiйного фонду України в м. Шостцi та Шосткинському районi до Публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв" про стягнення боргу з вiдшкодування пiльгових пенсiй.
29.08.2013 р. Постановою Сумського окружного адмiнiстративного суду позовнi вимоги УПФУ в м. Шостцi та Шосткинському районi задоволено у повному обсязi, стягнуто з публiчного акцiонерного товариства "Шосткинський завод хiмiчних реактивiв"заборгованiсть з вiдшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй за списком № 1 за липень 2013 року у розмiрi 207 656,43 грн.

 

Iншої iнформацiї, вартої вiдзначення немає.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

17937

16995

0

0

17937

16995

будівлі та споруди

16637

15805

0

0

16637

15805

машини та обладнання

1163

1072

0

0

1163

1072

транспортні засоби

16

11

0

0

16

11

інші

121

107

0

0

121

107

2. Невиробничого призначення:

498

477

0

0

498

477

будівлі та споруди

498

473

0

0

498

473

машини та обладнання

0

4

0

0

0

4

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

18435

17472

0

0

18435

17472

Опис

Термiн та умови користування основними засобами за основними групами- згiдно їх технологiчних особливостей та законодавства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 61799 тис. грн., ступiнь їх використання, зносу 71,73 %, сума нарахованого зносу 44327 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв першої групи на кiнець звiтного року складає 54611 тис. грн. машин та обладнання - 6088 тис.грн., транспортних засобiв-468 тис.грн., iнших ОЗ - 632 тис.грн. Ступiнь зносу на кiнець звiтного року складає, вiдповiдно 70,19 %, 81,67 %, 97,64 % та 83,06 %. Сума нарахованого зносу, вiдповiдно по групах 38333 тис. грн., 4972 тис. грн., 457 тис. грн. та 525 тис. грн.. Протягом року надiйшло ОЗ на загальну суму 473 тис.грн., вибуло 747 тис.грн. Обмеження щодо використання основних засобiв - застава пiд банкiвськi кредити в загальнiй сумi 2249 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

18568

25256

Статутний капітал (тис. грн.)

744

744

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

744

744

Опис

Методика розрахунку вартостi чистих активiв як за звiтний так i за попереднiй перiод- рiзниця мiж активами товариства та його поточними, довгостроковими зобов'язаннями, забезпеченням наступних витрат i платежiв.

Висновок

Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам дiючого законодавства щодо спiввiдношення вартостi чистих активiв та розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

1017

X

X

у тому числі:

 

Кредити банку